Prosjektledelse


Vi utfører prosjektledelse i alle faser av prosjektet. En prosjektleder innen byggebransjen på byggherresiden har stort ansvar og fungerer som prosjektets adm. dir., med både ansvar for økonomi, fremdrift, avtaler med rådgivere og entreprenører, samt kvaliteten på det arbeidet som utføres. Rollen innebærer ofte behov for å lede et team av erfarne byggeledere, prosjektstøtte, rådgivere og arkitekter.

Byggeledere


Som byggeleder på byggherresiden er vi ansvarlige for utførelsen på byggeplassen, mht fremdrift, kvalitet, endringer og samordning. Ofte innebærer rollen også ansvar for helse miljø og sikkerhet (SHA), men i fht ny byggherreforskrift anbefales det å skille rollen som SHA Koordinator og rollen som byggeleder, pga risikoen for habilitet mellom hensynet til fremdrift og sikkerhet i prosjektet.I samferdselsprosjekter er ofte en assisterende byggeleder omtalt som en kontrollingeniør. Oppgavene er stort sett like som for byggelederen.

Prosjekteringsledere


I tidligfase av prosjektet har vi ofte også rollen som prosjekteringsleder. Her ligger ansvaret på å sørge for at prosjektet prosjekteres i fht byggherrens ønsker for funksjon, rammer og arkitektoniske grep som byggherren har valgt. Det er svært mange krav i byggebransjen fra tekniske forskrifter (TEK) i fht plan og bygningsloven, samt andre offentlige krav og forskrifter de prosjekterende må forholde seg til ( eks. universell utforming, akustikk, statikk, jordskjelvsikring, flom og ekstremvær, verneplaner og reguleringsplaner) . Det er prosjekteringsleders å påse at alle disse kravene ivaretas i prosjekteringen, samt at fremdriften og kostnaden til prosjektet følges også i tidligfase. På store prosjekter vil denne rollen også være aktuell i byggefasen.